Avís legal

Tota la informació recopilada i continguda en aquest lloc web, el seu disseny gràfic, les seves fotografies, el codi font en llenguatge HTML i Javascript són propietat de CAL CERDA ECO SL. i no poden ser utilitzats sense l'autorització escrita del seu propietari.

CAL CERDA ECO SL. manté aquest lloc web per la seva informació, educació i comunicació. L'usuari únicament pot descarregar material que aparegui en el lloc web per a ús personal i no comercial, sempre que respecti tots els drets del seu autor, de marques i altres drets de propietat.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar, o utilitzar la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l'autorització escrita de CAL CERDA ECO SL.